Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/63/2023
Data ogłoszenia: 2023-08-30
Termin składania ofert: 2023-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8923c7e0-3757-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki