Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Procedura przyjęcia na oddział

Przyjęcia planowe - na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ, lekarza specjalistę.

Przyjęcia nagłe - w stanach bezpośredniego zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

1.Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania lekarza lub felczera. Skierowanie nie jest wymagane w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji przymusowej hospitalizacji.

2. Przyjęcia pacjentów do szpitala odbywają się całodobowo w przypadkach pilnych. W pozostałych przypadkach zgodnie z wyznaczonym przez właściwy oddział terminem.

3. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurny SOR/izby przyjęć po przeprowadzeniu badania zgłaszającego się pacjenta, ewentualnie po zapoznaniu się z wynikami wykonanych badań dodatkowych, czy obserwacji pacjenta w izbie przyjęć.

  • W przypadku zgłoszenia się pacjenta na planowe leczenie w uzgodnionym terminie pacjent jest przyjmowany poprzez Biuro Przyjęć lub właściwą izbę przyjęć tj., Internistyczną Izbę Przyjęć pacjenci na Oddział Kardiologiczny oraz Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Izbę Przyjęć Neurologiczną na Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy, Izbę przyjęć Oddziału Chirurgicznego i Ortopedycznego, Izbę Przyjęć Ginekologiczną, Izbę Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Izbę Przyjęć Oddziału Chorób Płuc i Guźlicy, Izbę Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego.
  • W przypadku braku miejsc w oddziale i w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność natychmiastowej hospitalizacji - pacjent zostaje przyjęty na leczenie szpitalne w terminie uzgodnionym. Rejestry pacjentów oczekujących na przyjęcie prowadzą oddziały szpitalne.
    Szczegółowy tryb przyjmowania pacjentów do oddziałów szpitalnych według planu regulują przepisy dotyczące list oczekujących.
  • Jeżeli lekarz dyżurny izby przyjęć stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres udzielanych przez szpital świadczeń lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, pacjentowi zapewnia się miejsce w innym szpitalu.

4. Na przyjęcie do leczenia szpitalnego pacjent musi wyrazić zgodę. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, jeżeli jednak pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.
Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta jest możliwe, jeżeli wymaga on bezzwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
Szczegółowy tryb przyjmowania i wypisywania pacjentów oddziału psychiatrycznego reguluje rozporządzenie MZ i OS z dnia 23 listopada 1995r. (Dz.U.150 poz. 736).

5. Pacjent przyjmowany do szpitala powinien być w stanie higienicznym nie budzącym zastrzeżeń. W razie konieczności pacjent może być poddany zabiegom higienicznym i dezynsekcji. Odzież zanieczyszczona lub z pasożytami zostaje poddana dezynsekcji.
6. Rzeczy osobiste, odzież, biżuterię pacjent może przekazać towarzyszącym członkom rodziny lub upoważnionym osobom.

  • odzież pozostawiona w szpitalu może być przechowywana w magazynie odzieży chorych
  • pieniądze i kosztowności pacjent może przekazać do depozytu szpitala.
  • Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione przy sobie i nie zadeklarowane do przechowania.
  • Przedmioty wartościowe znalezione przy pacjencie nieprzytomnym, w przypadku braku możliwości przekazanie ich osobie bliskiej, zabezpiecza Szpital