Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Rejestracja do poradni

Numer telefonu do Centralnej Rejestracji

864733777

w godzinach 7.00 – 14.30

na połączenia nieodebrane w tych godzinach rejestracja oddzwania następnego dnia

Do rejestracji centralnej obowiązuje jedna kolejka.

 

Rejestracje  do wybranych poradni,

których nie obsługuje Centralna Rejestracja

telefony:

Onkologiczna 864733375

  Rehabilitacji 864733584

 Ginekologiczno-Położnicza 864733361

 Zdrowia Psychicznego 864733270

Audiologiczna 864733900 (łączy centrala szpitala)

 Kardiologiczna dla dorosłych, Kardiologii Inwazyjnej 864733900 (łączy centrala szpitala)

 

 

Rejestracja pacjentów do wszystkich poradni odbywa się na następujących zasadach:

 1. Pacjenci mogą się rejestrować:
 • osobiście
 • za pośrednictwem innej osoby
 • telefonicznie
 1. Pacjent, który zgłasza się osobiście do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów ( w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty lub paszport lub prawo jazdy.

 

 1. W przypadku zgłoszenia się osobistego do  rejestracji należy pobrać bilet w jednym z biletomatów dostępnych przy rejestracji i poradniach. 

Biletomaty nie obowiązują na badania w zakładach/ pracowniach diagnostycznych

oraz do:

Poradni chirurgii stomatologicznej,

Poradni Onkologicznej,

Poradni Nefrologicznej,

Poradni Ginekologiczno-Położniczej,

Poradni Diabetologicznej,

Poradni Zdrowia Psychicznego.

 1. W przypadku pierwszej wizyty w danej poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie Historii zdrowia i choroby, stąd konieczne jest osobiste zgłoszenie się przed wizytą do rejestracji. Pacjent wypełnia wówczas stosowne dokumenty i oświadczenia (dotyczące upoważnionych osób do dokumentacji, do informacji).

Świadczenia pierwszorazowe udzielane są wg kolejności zgłoszeń oraz zapisów na listy  oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

   

 Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikająca z prowadzonych list oczekujących - przy pierwszorazowej wizycie mają:

-  osoby wymagające natychmiastowej pomocy

- inwalidzi wojenni i wojskowi,

- kombatanci (także osoby represjonowane),

- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

-  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

- kobiety w ciąży,

- osoby do  18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

- osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,

- osoby kierowane przez Poradnię Medycyny Pracy oraz Komisję dokonującą kwalifikacji wojskowej.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia dla osoby uprawnionej do przyjęć poza kolejnością nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, rejestracja  wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

 

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Podstawa prawna: art. 47c ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 1. Przy kontynuacji leczenia w poradni obowiązują (także pacjentów uprawnionych z pkt. 4) terminy kolejnych wizyt wyznaczane przez lekarza. Na wyznaczoną kolejną wizytę należy zapisać się po wizycie, na której ustalono termin następnej wizyty.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia można zgłosić się w terminie wcześniejszym niż wyznaczony.

 1. Pacjent, który kontynuuje leczenie w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej nie musi zgłaszać  się do rejestracji poradni wystarczy potwierdzić wizytę w biletomacie wpisując swój PESEL. Z wydrukiem biletomatu udaje się pod właściwy gabinet lekarski.

 

 1. SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

  1. Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego    (lekarza rodzinnego, podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty) czyli z placówki lub praktyki lekarskiej, która ma kontrakt z NFZ.

 

     7.2. Nie są wymagane skierowania w przypadkach:

-  kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,

-  do ginekologa i położnika, dentysty,  wenerologa, onkologa,  psychiatry,

-  osób chorych:  na gruźlicę, zakażonych  wirusem HIV,

- inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

- osób do  18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

- uprawnionego żołnierza, pracownika, lub weterana w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

   -  osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

    Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są również świadczenia związane z  wypadkiem, zatruciem, urazem i porodem oraz w stanach zagrożenia życia.

   Podstawa prawna: art. 57 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  7.3.W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada (i ewentualnie zlecane badania) opłacane przez NFZ.

4. W sytuacji kiedy jest wymagane skierowanie, a pacjent jego nie posiada, może być przyjęty na koszt własny wg cennika usług komercyjnych, obowiązującego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, jednak z uwagi na posiadanie umowy placówki z NFZ  pierwszeństwo w przyjęciach mają pacjenci ubezpieczeni, za których świadczenia płaci NFZ .

Skierowanie powinno zawierać: KOD skierowania oraz

1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:

 • nazwa podmiotu i jego adres,
 • numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
 • adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
 • kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, VIII część systemu kodu resortowego

2. Dane pacjenta:

 • nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;

3. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.

4. Datę wystawienia skierowania.

5. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:

 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis