Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Informator dla pacjentów

Dyrekcja Szpitala przyjmuje uwagi, wnioski, skargi od pacjentów, rodzin pacjentów i przedstawicieli ustawowych osobiście oraz pisemnie na adres szpitala lub w sekretariacie: Budynek D, Piętro II pok. 237

Przyjęcie do szpitala

Rzeczy potrzebne podczas pobytu w szpitalu

 • skierowanie do szpitala – nie dotyczy przypadków pilnych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • karty informacyjne z przebytego leczenia,
 • wyniki badań diagnostycznych
 • adres i telefon najbliższej rodziny (opiekuna) sprawującej opiekę nad pacjentem
 • piżama, szlafrok, bielizna osobista, obuwie domowe
 • przybory toaletowe
 • ręcznik – 2 szt.
 • sztućce (widelec, łyżka, nóż, łyżeczka) + kubek
 • spis leków lub leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia)
 • w przypadku małych dzieci stosowne ubranka, pampersy oraz ulubione zabawki
 • pacjentka po porodzie dodatkowo: podpaski, dla noworodka: pampersy i chusteczki nawilżane, ubranka.
 • Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby, która powinna zmieścić się w szafce przy łóżku pacjenta.


W dniu przyjęcia pacjent otrzymuje kolację, za wyjątkiem osób na diecie cukrzycowej, dzieci, pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, Onkologicznego, którzy otrzymują również obiad.


DEPOZYT /PRZECHOWYWANIE RZECZY
Pacjent zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym obowiązany jest: oddać do magazynu odzież i obuwie lub oddać je rodzinie.
Pacjent na czas przebywania w Szpitalu ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala.
Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.
Magazyn odzieży pacjentów, przebieralnia oraz depozyt rzeczy wartościowych znajduje się na parterze – poniżej SOR/Izby Przyjęć. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla pacjentów przyjmowanych do szpitala po godzinach pracy depozytu.
Magazyn odzieży pacjentów oraz depozyt czynny jest w godzinach 7.30 – 15.05. Po godzinie 15 po odbiór rzeczy należy zgłosić się do Portierni budynek C (przy Izbie przyjęć).


Pobyt w szpitalu
Bliższych informacji na temat funkcjonowania danego oddziału udziela personel medyczny oraz znajdą
Państwo na tablicach informacyjnych Informacje o stanie zdrowia Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko ordynator oddziału lub lekarz prowadzący. Po południu i w dni wolne od pracy – lekarz dyżurny.


Ramowy rozkład dnia

godz. 6-8: pomiary parametrów; pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badań diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie
godz. 8-9: śniadanie
godz. 10-11: II śniadanie dla pacjentów na diecie
godz. 8-10: obchody lekarskie, pacjenci znajdują się w salach łóżkowych
godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem oddziału
godz. 12-14: obiad
godz. 14.30-15: podwieczorek dla pacjentów na diecie
godz. 14-17: wypoczynek pacjentów, odwiedziny pacjentów
godz. 16-19: pomiary parametrów; realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; obchody wieczorne lekarzy dyżurnych
godz. 17-18: kolacja
godz. 18-21: wykonywanie zleceń lekarskich; toalety wieczorne pacjentów; porządkowanie pomieszczeń.
godz. 21-6: cisza nocna.


Opieka duszpasterska
Kaplica znajduje się na parterze. Msze św. odbywają się codziennie, o godzinie 15.00 (poniedziałek-piątek) w sobotę i niedzielę o godzinie 11.30. Pacjenci leżący są odwiedzani codziennie przez Kapelana. Posługi duszpasterskie są również świadczone na życzenie chorego lub jego rodziny – po zgłoszeniu takiej potrzeby do pielęgniarki dyżurnej. Telefon do Kapelana Szpitala: 792-486-009


Odwiedziny chorych
W dni powszednie w godz.: 14.00 – 18.00.W dni wolne od pracy i święta w godzinach: 11.00 – 18.00.
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Pododdziale Intensywnej Opieki Noworodka – wyłącznie za zgodą lekarza, w godz. 12.00 – 13.00, 17.00-18.00.
W wyjątkowych sytuacjach za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się poza
wyznaczonymi godzinami. Osoby odwiedzające powinny pozostawić w szatni szpitala wierzchnie ubranie, torby podróżne.
Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, po decyzji Dyrektora Szpitala lub Ordynatora
ze względów epidemiologicznych; ze względu na stan zdrowia chorego lub innych chorych.
Odwiedzającymi nie powinny być dzieci do lat 7. W sali chorych jednego pacjenta mogą równoczasowo odwiedzać 2 osoby. Przy dziecku będącym pacjentem może przebywać tylko 1 osoba bliska z możliwością korzystania z noclegu (w miarę wolnych miejsc) i wyżywienia za odpłatnością wg zarządzenia dyrektora szpitala.


Obowiązki pacjenta
Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pobytu w Szpitalu, (dostępny w dyżurkach pielęgniarek) w szczególności:
— Chory przebywający w oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń personelu medycznego
— Nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez zalecenia lekarza leczącego.
— Telefony komórkowe – nie powinny być używane w czasie badań, obchodów oraz w pobliżu pracującej
aparatury medycznej.
— Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa. Nie wolno samowolnie dotykać, regulować: aparatury medycznej, urządzeń elektrycznych, gazowych.
— W całym obiekcie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
— W porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów, diagnostyki oraz w porze posiłków pacjent winien
przebywać w sali dla siebie wyznaczonej i nie używać telefonu komórkowego.

— W przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety – produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być nadzorowane przez pielęgniarkę.
— Dbać o higienę osobistą.
— Odnosić się z kulturą i szacunkiem do personelu szpitala i innych pacjentów.


Wypis ze szpitala

następuje gdy:

 1. stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
 3. pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin pobytu, a wypis ze szpitala nie spowoduje zagrożenia życia i zdrowia pacjenta (art. 29 ustawy o działalności leczniczej).

Wypis pacjenta ze szpitala wraz z otrzymaniem karty informacyjnej – do godz. 12.00 (lub godzina wypisu zostanie ustalona z lekarzem wypisującym). W dniu wypisu nie przysługuje obiad – nie dotyczy osób na diecie cukrzycowej, dzieci, pacjentów O. Psychiatrycznego, Onkologicznego.


Usługi dodatkowe


Punkt zaopatrzenia ortopedycznego oraz w środki pomocnicze – parter budynku obok poradni ortopedycznej, tel. 864733668 w godz. 8-15.35
Kiosk Spożywczo-Przemysłowy – przy wejściu do szpitala, czynny: 7-16 
Bufet/ stołówka – czynny: 8.00-15.30
Fryzjer – parter przy wejściu na stołówkę tel. 604308621
Skrzynka pocztowa - znajduje się przy wejściu do szpitala od Al. Piłsudskiego 11
Pokoje hotelowe – tel. 864733309, 864733323
Parking szpitalny – opłata stała 5 zł przy wjeździe do szpitala.
Szkoła Rodzenia - na poziomie (-1) w budynku poradni specjalistycznych.
Telewizja – za opłatą 2 zł/ 0,5 godz.


Prawa Pacjenta
Pacjent ma prawo do:
1) Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
2) Informacji o swoim stanie zdrowia
3) Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia
4) Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
5) Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
6) Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
7) Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
8) Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lekarza
9) Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
10) Opieki duszpasterskiej
11) Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta dostępna jest w punktach pielęgniarskich oddziałów
oraz rejestracjach do poradni specjalistycznych

Załączniki