Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział  Intensywnej  Terapii został otwarty w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży  w 1981r. Zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku głównego” A”.
 

Oddział  Intensywnej Terapii jest Oddziałem leczącym pacjentów w stanach zagrożenia życia miedzy innymi:
- niewydolności krążeniowo- oddechowej po nagłym zatrzymaniu  krążenia i skutecznej resuscytacji.
- niewydolności krążeniowo- oddechowej  w przebiegu zawału mięśnia sercowego.
- niewydolności oddechowej w przebiegu POCHP, zapalenia płuc.
- urazach wielonarządowych po wypadkach  komunikacyjnych.
- urazach mózgowo- czaszkowych.
- niewydolności wielonarządowej po zabiegach operacyjnych.
- niewydolności wielonarządowej  różnej etiologii. 

Leczenie na tym oddziale wymaga interdyscyplinarnej wiedzy. Ustawicznego szkolenia.

Zapewniamy ciągłe monitorowanie,  w tym monitorowanie hemodynamiczne serca, respiratoterapię  z użyciem respiratorów w najnowszej technologii, terapię nerkozastępczą. Powyższe wyposażenie i farmakoterapia, służą do potrzymania funkcji ważnych życiowo narządów. 

W oddziale znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii oraz izolatka. Rocznie leczonych jest około 250 pacjentów.

Oddział posiada akredytację pozwalającą  kształcić przyszłych anestezjologów  oraz odbywać staże kierunkowe lekarzy innych specjalności. Na naszym oddziale odbywają się także staże studentów pielęgniarstwa.


Regulamin oddziału, zasady odwiedzin pacjentów i udzielania informacji:
1. Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. 12.-13.00 oraz 17.00-18.00.

2. Podczas odwiedzin należy stosować się do zaleceń personelu OIT.

3. Przed wejściem do OIT oraz po wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk- pojemnik z płynem dezynfekcyjnym  znajduje się w korytarzu oraz na salach chorych.

4. Szatnia jest obowiązkowa
. szatnia jest bezpłatna -I piętro oraz parter przy wejściu do szpitala
. zakaz odwiedzin w okryciach wierzchnich, ubraniach roboczych, obuwiu roboczym
. nie obowiązują ochraniacze na obuwie
. w sytuacjach szczególnych jak izolacja pacjenta, przed wejściem na salę obowiązuje
 bezwzględnie ubiór jednorazowy dostępny na OIT – fartuch, czapka na głowę, maska,   rękawiczki, ochraniacze na buty
. zakaz wieszania, kładzenia toreb, ubrań na blatach roboczych, łóżkach

5. Jednorazowo pacjenta odwiedzać mogą maksymalnie 2 osoby.
- w szczególnych sytuacjach- izolacja pacjenta- jednorazowo pacjenta może odwiedzić  tylko
jedna osoba.
- przyprowadzając dzieci w odwiedziny do pacjentów leczonych w OIT proszę brać pod uwagę wpływ jaki może wywierać  na psychikę dziecka specyfika OIT oraz zagrożenie epidemiologiczne.

6. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są tylko wskazanym przez pacjenta w historii    choroby - w przypadku przyjęcia osoby nie mogącej wskazać osoby uprawnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia ( osoby nieprzytomne, osoby z ograniczoną świadomością) informacje udzielane  są:  małżonkowi, krewnemu w linii prostej  ( rodzice, dziadkowie, dzieci), osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

7. Wgląd w  dokumentację  medyczną ma tylko osoba upoważniona przez pacjenta w historii choroby. W przypadku przyjęcia osoby nie mogącej wskazać takiej osoby ( pacjent nieprzytomny, pacjenci ograniczoną świadomością) wgląd w dokumentację ma : małżonek, krewny w linii prostej- rodzice, dziadkowie, dzieci, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, opiekun prawny lub faktyczny.

8. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są ustnie przez lekarza.

9. Informacje telefoniczne udzielane są tylko najbliższej rodzinie ( małżonek, rodzice, dzieci, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), tylko w szczególnych sytuacjach ( duża odległość miejsca zamieszkania, trudności w poruszaniu się itp. ) i tylko w przypadku, gdy lekarz może zidentyfikować osobę dzwoniącą.

10. Na salach chorych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych ze względu na możliwości zakłóceń w pracy aparatury medycznej.

Stosowanie się do powyższych zasad ułatwi współpracę.