Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Regulamin pobytu w szpitalu

W załączniku informacja dotycząca przekazywania rzeczy pacjentom hospitalizowanym w szpitalu

 

Regulamin pobytu pacjenta w szpitalu
(wyciąg z Regulaminu organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży)

1. Pacjent zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym obowiązany jest:
a) oddać do magazynu odzież i obuwie lub przekazać towarzyszącym członkom rodziny lub upoważnionym osobom
b) poddać się niezbędnym zabiegom higienicznym, jeśli tego wymaga stan pacjenta.

2. Pacjent na czas przebywania w Szpitalu ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala. Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności
Szczegółowe zasady prowadzenia depozytu, sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, zasady prowadzenia księgi depozytów, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 129, poz. 1068) oraz zarządzenie Dyrektora Szpitala.

3. Ramowy rozkład dnia w zakresie opieki medycznej nad pacjentami w oddziale przedstawia się następująco:
godz. 6-8: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna, oddechów; pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badań diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie
godz. 8-9: śniadanie
godz. 8-10: obchody lekarskie, pacjenci znajdują się w łóżkach
godz. 10-11: II śniadanie dla pacjentów na diecie
godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem oddziału
godz. 12-14: obiad
godz. 14-17: wypoczynek pacjentów
godz. 14.30-15: podwieczorek dla pacjentów na diecie
godz. 16-19: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna; realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem oddziału; obchody wieczorne lekarzy dyżurnych
godz. 17-18: kolacja
godz. 18 – 21: wykonywanie zleceń lekarskich; toalety wieczorne pacjentów; porządkowanie pomieszczeń.
godz. 21-6: cisza nocna.

4. Chory przebywający w oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń lekarzy i pielęgniarek. Nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez zalecenia lekarza leczącego.

5. W porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków chory winien przebywać w sali dla siebie wyznaczonej.

6. W przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety – produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być nadzorowane przez pielęgniarkę.

7. Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz częstowanie
nimi innych chorych, bądź personelu.

8. Chory nie może żądać od personelu usług osobistych nie związanych z procesem leczenia i pielęgnowania. W szczególności nie wolno żądać usług, które powodowały by oddalenie się personelu poza szpital.

9. Na terenie szpitala nie wolno palić tytoniu.

10. Chory nie ma prawa:
a) zmieniać łóżka bez zgody personelu medycznego
b) kłaść się na łóżku innego chorego
c) kłaść się na łóżku w ubraniu i obuwiu
d) chodzić bez pidżamy.

11. Chory chodzący winien załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w ubikacji.

12. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych. Nie wolno zanieczyszczać odpadkami zlewów i ubikacji ani wyrzucać odpadków przez okno.

13. Chorego obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej. Chorzy chodzący myją się w łazienkach, obłożnie chorzy - w salach chorych sami, lub przy pomocy personelu szpitalnego bądź rodziny.
Chory powinien mieć własne mydło, szczoteczkę i pastę do zębów oraz ręcznik i grzebień. Pacjent może mieć swoją piżamę, szlafrok, kapcie, sztućce.

14. Chory ma obowiązek szanować mienie będące własnością szpitala. Zabrania się manipulowania przy aparatach i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych itp.
Chory jest odpowiedzialny za mienie szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w oddziale.
W przypadku powstania szkody z winy chorego, powinien on pokryć rzeczywisty koszt
usunięcia tej szkody.
15. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego i ułatwia adaptację do środowiska szpitalnego. Współudział w opiece jaką po uzgodnieniu z personelem oddziału mogą świadczyć rodzina i bliscy pacjenta obejmuje pomoc w:
1) podstawowych zabiegach higieniczno-pielęgnacyjnych (toaleta ciała, mycie zębów, zmiana pampersa)
2) zaspokajaniu potrzeb biologicznych np. pomoc przy karmieniu, podawaniu płynów do picia
3) podstawowym usprawnianiu pacjenta (pomoc w siadaniu, wstawaniu, chodzeniu) lub terapii zajęciowej
4) utrzymaniu porządku na stoliku przyłóżkowym.
Po ustaleniu z lekarzem kierującym oddziałem/ pielęgniarką oddziałową zakres opieki może być indywidualnie rozszerzony”.
16. Pacjent może korzystać z aparatu telefonicznego przeznaczonego dla chorych.

17. Zabrania się chorym uprawiania gier hazardowych oraz zajmowania się handlem na terenie szpitala.

18. Chory powinien przestrzegać godzin przeznaczonych na spożywanie posiłków. Chorzy chodzący spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach. Chorzy obłożnie spożywają posiłki w łóżkach, w razie potrzeby przy pomocy personelu pielęgniarskiego.

19. Chory powinien przebywać jedynie w swojej sali chorych i pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu chorych oddziału. Wyjście poza oddział możliwe jest za zgodą pielęgniarki. Chory natomiast nie ma prawa wychodzić poza obręb szpitala.

20. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa.

21. Pacjent ma obowiązek zachowywać się w szpitalu kulturalnie, życzliwie odnosić się do innych chorych i personelu szpitalnego.

22. Pacjent ma obowiązek przestrzegać ciszy nocnej. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2100 do 600

23. Pacjent nie powinien zakłócać spokoju innym chorym poprzez niestosowne rozmowy, śpiewy, trzaskanie drzwiami itp.

24. Zasady odwiedzin reguluje osobne zarządzenie wewnętrzne Dyrektora szpitala.

25. Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki przez osoby spoza personelu Szpitala, może nastąpić ze względów epidemiologicznych poprzez zarządzenie Dyrektora Szpitala.

26. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu nie mogą składać wizyt pacjentom oraz przebywać na terenie Szpitala.

27. W szpitalu obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania pacjentów oraz personelu bez ich zgody, obiektów i aparatury medycznej gdy narusza to porządek udzielania świadczeń, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, matki z dzieckiem lub też może zakłócać działanie aparatury medycznej. Każdorazowo wymagana jest zgoda dyrekcji szpitala.

28. Pacjent ma prawo zgłaszać skargi i zażalenia ordynatorowi oddziału/koordynatorowi. Od decyzji ordynatora przysługuje odwołanie do Dyrektora Szpitala.

29. W razie nie zastosowania się do niniejszego regulaminu chory może być wypisany ze szpitala, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

30. Ze względu na specyfikę oddziału ordynator/koordynator może - w uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala - dokonywać zmian w niniejszym regulaminie.

31. Pacjent jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

Wypisanie ze szpitala:

1. Wypisanie ze szpitala następuje:
a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu
b) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
c) gdy pacjent rażąco narusza regulamin pobytu w szpitalu, a nie zachodzi obawa, że wypisanie może spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowia innych osób.
Pacjent występujący o wypisanie ze szpitala jest informowany o możliwych następstwach zaprzestania leczenia szpitalnego i składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia szpitalnego, dyrektor szpitala może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na wypisanie ze szpitala ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od momentu wypisania, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek Ordynatora oddziału/ koordynatora.

Załączniki