Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Poradnia Logopedyczna

GODZINY PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

07.30-13.05

07.30-12.05

14.00-15.35

14.00-15.35

08.00-13.35

 

REJESTRACJA

Pacjenci mogą się rejestrować:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • telefonicznie pod numerem telefonu 86 47 33 424 w godzinach pracy poradni

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów ( w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku pierwszej wizyty w danej poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Skierowania nie są wymagane do poradni:

 • w przypadku: kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV,
 • od inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, od uprawnionego żołnierza, pracownika, lub weterana w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
 • podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są również świadczenia związane z wypadkiem, zatruciem, urazem i porodem oraz w stanach zagrożenia życia.

W pozostałych przypadkach wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma kontrakt z NFZ.

W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

W sytuacji kiedy jest wymagane skierowanie, a pacjent jego nie posiada, może być przyjęty na koszt własny wg cennika usług komercyjnych, obowiązującego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:
 • nazwa podmiotu i jego adres,
 • numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
 • adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
 • kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 1. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;
 1. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.
  4. Datę wystawienia skierowania.
  5. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:
 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis