Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

(opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  W trosce o zapewnienie każdemu Pacjentowi poczucia bezpieczeństwa i  prawidłowego przebiegu leczenia, rehabilitacji i pielęgnowania

poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje o przysługujących Pacjentom prawach.

Mamy nadzieję, że dzięki temu pobyt w naszym szpitalu będzie przebiegał sprawniej,

a wiele rzeczy stanie się bardziej zrozumiałych.

 

Jako Pacjent Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, masz prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną - W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń, masz prawo do jasnej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych  świadczeń. Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Powyższe dotyczy również zawodu fizjoterapeuty, pielęgniarki i położnej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia - Możesz wymagać od lekarza i innego personelu medycznego (każdego w swoim zakresie), aby udzielił Ci informacji w sposób zrozumiały, a także zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie chcesz być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić Szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji  o nagłym pogorszeniu Twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniodawcy. Pacjent może udzielić upoważnienia już w chwili przyjęcia do Szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wolę pacjenta.
 3. Zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych - Każde niekorzystne i niezamierzone działania produktu leczniczego możesz zgłosić:
 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, położnej, farmaceucie)
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronie: www.urpl.gov.pl

 1. Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych - W przypadku zabiegu operacyjnego, metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez Twojej zgody tylko w sytuacji, kiedy znajdziesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
 2. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych  z Twoim leczeniem - Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z Tobą związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 3. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych – Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może towarzyszyć Ci bliska osoba, za wyjątkiem zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.Ponadto każdy Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności, w stanie terminalnym do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 1. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych - Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniania do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
 2. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - Jako pacjent, wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, a także prawo do opieki osoby bliskiej. Koszty związane  ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać Szpitala, Pacjent ewentualne koszty reguluje samodzielnie.  
 3. Opieki duszpasterskiej - W sytuacji pogorszenia stany zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi Szpital, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 4. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie – Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala. Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Za rzeczy nieprzekazane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lekarza albo orzeczenia lekarza - Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia  lekarza, jeżeli opinia albo  orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw należy wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od wydania opinii lub orzeczenia.

 

Jako Pacjent Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, masz obowiązek:

 • stosować się do zaleceń, poleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego
 • zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego w stosunku do innych chorych oraz personelu Szpitala
 • przestrzegać zasad dotyczących poruszania się po Szpitalu, korzystania z mienia Szpitala, rozkładu dnia w oddziale oraz zasad bezpieczeństwa p/pożarowego
 • przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00
 • przestrzegać zasad higieny osobistej
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i w czasie posiłków
 • szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital)
 • nie opuszczać Oddziału bez zgody personelu medycznego
 • przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających.

Pełny tekst Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest poniżej w załączniku oraz w Oddziałąch Szitalnych (w Punktach Pielęgniarskich) i w Rejestracjach.

Załączniki