Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

 

           

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym (PZK)
i  zespołem leczenia środowiskowego (ZLŚ) tworzy moduł podstawowy realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Poradnie zdrowia psychicznego z PZK są czynne od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Punkt  Zgłoszeniowo-Koordynacyjny  (PZK), zorganizowany jest w ramach poradni zdrowia psychicznego.

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania.
 • w przypadkach pilnych termin porady lekarskiej  może być uzgodniony  w  ciągu 3 dni.

           

Powyższe zadania są realizowane przez wykwalifikowany personel medyczny bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej, bez wcześniejszego umawiania terminu i niezależnie od sposobu zgłoszenia się do PZK (tj. osobiście, telefonicznie czy e-mail)

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  (PZP ) udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 • kompleksową diagnostykę, terapię zaburzeń i chorób psychicznych,
 • pomoc psychologiczną,
 • konsultację psychologiczna / psychiatryczną,
 • psychoterapię indywidualną  i grupową,
 • działania edukacyjno – konsultacyjne dla pacjentów i rodzin,
 • kontynuację leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym, zespole leczenia środowiskowego
 • kwalifikacje do leczenia szpitalnego,

 

UWAGA!

Rejestracja do PZP odbywa się:

- osobiście,

- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta,

- telefonicznie ( tel.: 86 47 33 270 w godz. 8.00-18.00);

- internetowego systemu e- zdrowie.

            Pacjent, który zgłasza się do rejestracji osobiście musi okazać jeden z wymienionych dokumentów (w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ):

 • dowód osobisty,
 • paszport lub 
 • prawo jazdy.

            W przypadku pierwszej wizyty, konieczne jest założenie historii choroby. Pacjent wypełnia
i podpisuje  również stosowne dokumenty i oświadczenia. Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w PZP,  w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się na kilka minut wcześniej do rejestracji  celem założenia dokumentacji medycznej.

 

 DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE

 

 

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) jest formą leczenia dedykowaną dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom:

 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani);
 • którzy nie utrzymują się w innych formach leczenia.

 

ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta obejmujących:

 • postępowanie terapeutyczne – farmakoterapię i psychoterapię m.in. terapię indywidualną, wspierającą, psychoedukacją, treningi umiejętności społecznych;
 • poradnictwo i terapię wobec rodziny pacjenta m.in. edukację, wspieranie, interwencje
  i terapię rodzin;
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

            ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, powiatu zambrowskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu.

            Każdy pacjent ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem, przyjaciółmi oraz instytucjami
i organizacjami społecznymi. Po leczeniu szpitalnym, praca Zespołu przyczynia się do zachowania ciągłości leczenia i poprawy jego efektywności. Z kolei przed hospitalizacją praca Zespołu jest skierowana na szybką diagnozę i pomoc pacjentowi w warunkach pozaszpitalnych.