Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Wyciąg z Zarządzenia Wewnętrznego nr 54/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie wysokości opłaty rekompensującej koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Na podstawie art. 34 i art.35 ustawy z dn. 6.11.2018r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Zarządzenia nr 83/2019/DSZOZ Prezesa NFZ z dn. 28.06.2019r.zmieniającego Zarządzenie nr 45/2019/DSZOZ z dn. 11.04.2019 w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zarządzam co następuje:

 

  1. W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży realizowane jest prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu), reguluje to Regulamin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – Zarz.Wew. nr 182/2017.

  2. W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży istnieje możliwość pobytu wraz z noclegiem osoby opiekującej się hospitalizowanym pacjentem w ramach dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jeśli tylko pozwalają na to warunki lokalowe i epidemiologiczne.

  3. Koszty realizacji powyższego prawa ponosi pacjent jeśli skutkuje to kosztami poniesionymi przez szpital, za wyjątkiem dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  4. Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- za wyjątkiem kosztów wyżywienia, finansowany jest przez NFZ.

  5. Od matki, która rodziła w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a przebywa nadal w szpitalu z powodu hospitalizacji noworodka na Poddziale Patologii Noworodka lub Intensywnej Opieki, nie pobiera się opłat.

  6. Ustalam następujące opłaty za pobyt w szpitalu osoby opiekującej się hospitalizowanym pacjentem w ramach dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jeśli korzysta z noclegu i/ lub wyżywienia, a nie przysługują jej uprawnienia (pkt.3,4,5):

  1. Nocleg z wyżywieniem - 40 zł

  2. Nocleg bez wyżywienia – 15 zł

  3. Koszt samego całodziennego wyżywienia: 25 zł, w tym obiad 15 zł

  1. Rachunek za pobyt i/ lub wyżywienie wystawiany jest przez Punkt kasowy szpitala (pok.255).