Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Zakończenie realizacji projektu

„Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zakończył realizację projektu nr  WND-RPPD.08.04.01-20-0035/18 pt.  „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego” Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W dniu 16 października 2018 roku podpisano umowę na powyższą dotację.
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach przedmiotowej inwestycji zwiększył komfort i bezpieczeństwo pacjentów oddziałów: Noworodkowego, Ginekologiczno-Położniczego i Dziecięcego poprzez zakup aparatury medycznej. Realizacja inwestycji była możliwa, gdyż szpital posiada pomieszczenia przystosowane do montażu zakupionego sprzętu/aparatury medycznej. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia.
Rzeczywiście poniesiony łączny koszt realizacji inwestycji: 3 618 391,06 zł  
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło 3 060 240,56 zł, pozostała kwota w wysokości 545 626,34 zł pokryta została z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na podstawie odrębnej umowy  oraz ze środków własnych szpitala - 12 542,16 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
październik 2018 roku
Termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu:
grudzień 2019 roku

Wykaz zakupionego w ramach projektu sprzętu w załączeniu

Załączniki