Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika logo.png

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzymał kolejne dofinansowanie

,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

Pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia przeznaczone zostanie na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia oraz zakup środków ochrony osobistej na potrzeby oddziałów szpitala przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny. Zaplanowano również modernizację podjazdu dla karetek oraz zakup specjalistycznej karetki.

Celem nadrzędnym inwestycji jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 6.000.000,00 zł, z czego cała kwota przeznaczona zostanie na wyżej wskazane obszary. Dofinansowanie wymienionego projektu w kwocie 5.400.000,00 zł (90%) zostanie pokryte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pozostała kwota o wartości 600.000,00 zł (10%) pokryta zostanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: luty 2020 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2020 roku

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.rpo.wrotapodlasia.pl, a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.