Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: opiekun medyczny

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Opiekuna medycznego w Oddziale Neurologicznym/Pododdziale Udarowym

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Opiekuna medycznego w Oddziale Neurologicznym/Pododdziale Udarowym

 

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

  • ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

 

Inne wymagania:

  • umiejętność współpracy i komunikowania
  • opiekuńczość, cierpliwość,
  • rzetelność, sumienność, fachowość,
  • systematyczność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
  • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 15 lipca 2021r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – OPIEKUN MEDYCZNY”.