Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oferta pracy dla Pielęgniarek -Blok Operacyjny

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni 4 pielęgniarki na umowę cywilnoprawną na Blok Operacyjny

Wymagane dokumenty: CV

Oferty proszę składać do dnia 3 września 2020r., pocztą lub osobiście, na adres:
Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria
lub na adres e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl.
Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży,  Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do placówki.
Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA- Blok operacyjny ”  .