Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na terenie powiatu zambrowskiego na rzecz pacjentów CZP Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, al. J.Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na terenie powiatu zambrowskiego na rzecz pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, spełniające warunki określone w art. 17 ust.1 w związku z art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2023r. poz. 991 z późn.zm.). 
Umowa zostanie zawarta na czas trwania programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego, pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji NFZ w zakresie rozszerzenia CZP Szpitala Wojewódzkiego w Łomży o powiat zambrowski w ramach umowy 10-00-000-18-71-18/4. Umowa podwykonawstwa zostanie przedłużona o kolejne co najmniej 24 miesiące, w przypadku realizacji świadczeń przez Udzielającego zamówienia pomimo zakończenia programu pilotażowego i wprowadzenia rozwiązań systemowych zapewniających ciągłość udzielania świadczeń w zakresach objętych niniejszą umową.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacji i Świadczeń Medycznych (pok. 245, 244) tel. 864733303.
Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala do 29 września 2023r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy al. J.Piłsudskiego 11 w dniu 29 września 2023r. o godz.10.30  w Sali Konferencyjnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 października 2023r. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku na stronie internetowej szpitala. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert. 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmów z oferentami przed rozstrzygnięciem konkursu.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia  oraz  do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.152, 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala.

Załączniki