Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs ofert dla lekarzy w Pionie Okulistyki

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11,   ogłasza konkurs ofert  i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych – usług lekarskich na rzecz pacjentów Pionu Okulistyki: Oddziału Okulistycznego, Poradni Leczenia Zeza, Poradni Okulistyki Ogólnej.

Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność  leczniczą zgodnie z art. 18 ust.1 lub art. 18 ust. 2, lub  art. 18.ust 4, lub art. 18 ust. 6 w związku z art. 26 i 26a  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633 tj.).

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.03.2023r. do  01.03.2026r. lub termin uzgodniony między stronami.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacji i Świadczeń Medycznych (pok. 245, 244) tel. 86-4733303 oraz na stronie internetowej: www.szpital-lomza.pl

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala do 24.02.2023r. do godz. 1000.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.02.2023r.

Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmów z oferentami przed rozstrzygnięciem konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia  oraz  do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.152, 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala.

Załączniki