Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs na stanowisko koordynatora Pionu Kardiologii - Wyniki

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11,   ogłasza konkurs ofert  i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  na rzecz pacjentów oraz pełnienie funkcji koordynatora pionu medycznego (lekarza kierującego pionem) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność  leczniczą zgodnie z art. 18 ust. 2, lub  art. 18 ust. 6 w związku z art. 26 i 26a  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r. poz. 991 tj. z późn.zm.).

Przedmiotem zamówienia jest jednoczesne :

  1. wykonywanie usług zdrowotnych przez lekarza w Pionie Kardiologii: Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,  
  2. pełnienie funkcji Koordynatora Pionu.

Umowy zostaną zawarte na czas określony tj. od 01.03.2024r. do 28.02.2027r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacji i Świadczeń Medycznych (pok. 245, 244) tel. 864733303 oraz na stronie internetowej: www.szpital-lomza.pl

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala do  23 stycznia 2024. do godz. 1000.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 stycznia 2024r.

Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmów z oferentami przed rozstrzygnięciem konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia  oraz  do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.152, 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Załączniki