Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

           

            Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest realizatorem programu pilotażowego w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach centrum zdrowia psychicznego w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2024r., zgodnie z podpisaną umową z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.07.2018 r. Celem programu pilotażowego opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego jest przetestowanie i upowszechnienie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

 

            Centrum Zdrowia Psychicznego działa w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 r. ż.  Zamieszkałych na  terenie miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

 Jest to  Centrum   TYP A  i realizuje świadczenia w ramach NFZ w formie pomocy:

 • doraźnej ( Psychiatryczna Izba Przyjęć- Blok H, parter),
 • stacjonarnej (oddział psychiatryczny- Blok H, parter),
 • ambulatoryjnej  (Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym- Blok D, I piętro ),
 • dziennej ambulatoryjnej (Oddział Dzienny Psychiatryczny- Blok Z)
 • środowiskowej (Zespól  Leczenia Środowiskowego- Blok D, I piętro).

            Centrum Zdrowia Psychicznego w Łomży udziela  świadczeń, w warunkach ambulatoryjnych:

 • leczenia środowiskowego (mobilnych lub domowych):
 • opieki czynnej
 • opieki długoterminowej
 • konsultacyjnej
 • doraźnej

           

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

            Poradnia zdrowia psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym i  zespołem leczenia środowiskowego   tworzy moduł podstawowy, który usytuowana jest w tej samej lokalizacji ( Szpital, blok D, I piętro).

            Poradnia zdrowia psychicznego z PZK jest czynna od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Punkt  Zgłoszeniowo -Koordynacyjny  zwany w skrócie PZK, zorganizowany jest w ramach poradni zdrowia psychicznego. Posiada 2 numery telefoniczne dostępne w godzinach pracy:

 • 86 4733270
 • 86 4733257

oraz skrzynkę mailową:

pzk1-lomza@szpital-lomza.pl

Zadania PZK realizuje  wykwalifikowany personel, a świadczone  usługi są dedykowane dla osób dorosłych ( powyżej 18 r.ż.) zamieszkałych na terenie działania CZP. Zadania te realizowane są bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej, (bez wcześniejszego umawiania terminu )– niezależnie od sposobu zgłoszenia (tj. również telefonicznie lub za pośrednictwem systemów telinformatycznych).

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania.
 • w przypadkach pilnych termin porady lekarskiej  może być uzgodniony  w  ciągu 3 dni.

           

Poradnia Zdrowia Psychicznego zwana PZP udziela świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,
 • kwalifikacje do leczenia szpitalnego,
 • kontynuacja leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym oddziale psychiatrycznym, zespole leczenia środowiskowego
 • kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna  i grupowa

 

            Pomocą czynną objęci są pacjenci , których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia, a w szczególności:

 • z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych,
 • z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń,
 • wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom,
 • o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich,

 pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej.

Pomocą długoterminową – objęta jest grupa pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi (przez okres dłuższy niż 4 tygodnie), którzy nie wymagają pomocy czynnej.

Pomoc krótkoterminowa – udzielana jest  pacjentom z zaburzeniami epizodycznymi w okresie 4 tygodni;

Pomoc konsultacyjna – udzielana  jest pacjentom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porady, w szczególności na zlecenie lekarza POZ lub innego lekarza, nie zakończona kwalifikacją do pomocy czynnej, długoterminowej lub krótkoterminowej w CZP.

Pomoc doraźna jest udzielana w stanach nagłych i przypadkach pilnych w miejscu udzielania pomocy doraźnej (izba przyjęć psychiatryczna ).

W ramach PZP pacjent z zaburzeniami psychicznymi może korzystać  z leczenia
           ambulatoryjnego lub/i leczenia środowiskowego.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego jest formą leczenia dedykowaną dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom którzy: zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych; z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani); nie utrzymują się w innych formach leczenia. ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta:

 • postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych
 • poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

            ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu

            Każdy pacjent ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem, przyjaciółmi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi. Po leczeniu szpitalnym, praca Zespołu przyczynia się do zachowania ciągłości leczenia i poprawy jego efektywności. Z kolei przed hospitalizacją praca Zespołu jest skierowana na szybką diagnozę i pomoc pacjentowi w warunkach pozaszpitalnych.

 

Rejestracja do PZP odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta
- telefonicznie ( tel.: 86 47 33 270 w godz. 8.00-18.00))
- internetowego systemu e- zdrowie

            Pacjent, który zgłasza się do rejestracji osobiście musi okazać jeden z wymienionych dokumentów (w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport lub  prawo jazdy.

            W przypadku pierwszej wizyty, konieczne jest założenie historii choroby. Pacjent wypełnia i podpisuje  również stosowne dokumenty i oświadczenia.
            Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w PZP,  w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się na kilka minut wcześniej do rejestracji  celem założenia dokumentacji medycznej.

 

 DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE

 

ODDZIAŁ DZIENNY  PSYCHIATRYCZNY

           

            W Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Łomża  funkcjonuje Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny. Zlokalizowany jest w parterowym budynku na terenie Szpitala - blok Z. Posiada 32 miejsca przeznaczone do leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Zadaniem oddziału dziennego jest świadczenie kompleksowych usług psychiatrycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00. Pacjenci przebywają na oddziale od 6 do 12 tygodni.

            Hospitalizacja dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem w oddziale całodobowym (zapewnia personelowi możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań diagnostycznych,  dostępu do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych, a przede wszystkim umożliwia obserwację funkcjonowania pacjenta  w grupie), bez konieczności  stałego opuszczenia środowiska domowego przez pacjenta.

W  trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może skorzystać z:

 • diagnozy zaburzeń psychicznych
 •  leczenia farmakologiczne
 • psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
 • psychoedukacji z zakresu choroby i leczenia
 • treningów umiejętności społecznych
 • przygotowania do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych
 • włączenia rodziny w proces terapeutyczny, jej edukacja oraz dostarczanie wsparcia
 • terapii zajęciowej.

 

  ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

           

Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od grudnia 1998r. Zlokalizowany jest w bloku H na parterze. Obiekt jest  świeżo po kapitalnym remoncie.  Dysponuje 33 łóżkami, na salach 2,3 i 4 osobowych. Sale chorych posiadają osobne łazienki i wystrój domowy. Do dyspozycji chorych są dwie świetlice wyposażone w sprzęt RTV
i sala terapii zajęciowej. Wysokospecjalistyczny zespół terapeutyczny  zapewnia pacjentom wszelką pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych. Na terenie oddziału  pod nadzorem terapeuty odbywają się zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Pacjenci leczeni w oddziale mają możliwość uczestniczenia we mszy świętej, w kaplicy tutejszego szpitala; korzystania z telefonu stacjonarnego; sklepiku szpitalnego oraz baru, gdzie  mogą  zakupić ciepłe posiłki oraz inne  produkty żywnościowe  i higieniczne niezbędne w czasie  pobytu w szpitalu.

Oddział oferuje: leczenie farmakologiczne, psychoterapię i rehabilitację osób dorosłych wymagających całodobowego stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

            Personel medyczny Oddziału prowadzi kompleksową terapię chorób i zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i socjoterapeutyczne.

 

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

 

            Psychiatryczna Izba Przyjęć usytuowana jest w bloku H, na parterze, w sąsiedztwie oddziału psychiatrycznego. Można tu otrzymać pomoc doraźną w stanach nagłych i przypadkach pilnych.

Jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem. Pełni dyżur w trybie ciągłym, całodobowo, realizując świadczenia medyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pilnej interwencji medycznej, w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W PIP przyjmowani są także pacjenci posiadający skierowanie do szpitala (do oddziału psychiatrycznego).

 

 

 

KADRA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

 1. Zespół lekarski:
 1. Koordynator CZP- lekarz psychiatra Irena Barbara Dworakowska
 2. dr nauk medycznych, lekarz psychiatra  Karolina Wilczyńska
 3. lekarz psychiatra Mikołaj Kwiatkowski
 4. lekarz psychiatra Anna Bagińska
 5. lekarz medycyny Adrian Kubiszewski
 6. lekarz medycyny Natalia Winkler
 7. lekarz medycyny Martyna   Ćwiklińska

 

            II.       Zespół psychologów i psychoterapeutów:

 1. dr  Sylwia Szymańska
 2. mgr Monika Chilińska
 3. mgr Halina Piórkowska
 4. mgr Adrian Mierzejewski
 5. mgr Paulina Brzozowska
 6. mgr Małgorzata Załuska
 7. mgr Mariusz Załuski
 8. mgr Michał Sulej
 9. mgr Lewańczuk Piotr
 10. mgr Pruszko Piotr
 11. mgr Dominika Alicka

          

            III.  Pielęgniarki

              1.       Pielęgniarka oddziałowa-spec. piel psych. mgr Anita Narewska wraz z  23  osobowym zespołem pielęgniarskim

      

IV. Zespół pracowników socjalnych

 1. mgr Elżbieta Kośnik
 2. mgr Ewa Zajączkowska
 3. lic.  Szymańska Marlena
 4. mgr Sylwia Biedrzycka

 

 

V.  Zespół terapeutów zajęciowych

 1. Dariusz Boguski
 2. lic. Patrycja Pogorzelska

 

VI. Zespół pracowników administracyjnych

 1. mgr Joanna Cieślik
 2. Maria Dziemińska
 3. Agnieszka Konopacka
 4. lic. Anna Weronika Kurant
 5. lic. Ewelina Borawska

 

VII.  Zespół Punktu Zgłoszeniowo -Koordynacyjnego

 1. spec. piel psych. mgr Halina Gromek
 2. psycholog mgr Alicja Cueller- Tarczyńska

 

 

KONTAKT

Podmiot leczniczy prowadzący CZP: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11 18-404 Łomża
tel. 86 473 32 70
tel. 86 473 32 57
tel. 86 473 33 50

sekretariat@szpital-lomza.pl

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny CZP
Szpitala Wojewódzkiego im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (budynek D, I piętro, gabinet I.16)
ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
tel. 86 473 32 57
tel. 86 473 32 70

pzk1-lomza@szpital-lomza.pl
pzk2-lomza@szpital-lomza.pl

Miejsce udzielania pomocy doraźnej CZP

Izba Przyjęć Psychiatryczna (budynek H, parter)
ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
tel. 86 473 33 95
tel. 86 473 32 51

Oddział szpitalny całodobowy CZP

Oddział Psychiatryczny (budynek H, parter)
ul. Aleja Piłsudskiego 11

18-404 Łomża
tel. 86 473 32 50
tel. 86 473 32 51

Oddział dzienny psychiatryczny CZP

Dzienny Oddział Psychiatryczny (budynek Z)
ul. Aleja Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
tel. 86 473 35 51

Zespół Leczenia Środowiskowego CZP

Zespół Leczenia Środowiskowego (budynek D, I piętro, pokój I.17)
ul. Aleja Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
tel. 86 473 36 67

Podwykonawca

Poradnia Psychiatryczna NZOZ Salus
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
18-400 Łomża
Zakres podwykonawstwa: Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. 86 212 52 27
tel. 668 416 945