Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

           

            Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży od 1 lipca 2018 roku jest realizatorem programu pilotażowego w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem programu pilotażowego opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego jest przetestowanie
i upowszechnienie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

            Centrum Zdrowia Psychicznego działa w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zapewnia bezpłatną i kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia z obszaru miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, a od 01.01.2024 także z obszaru powiatu zambrowskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Łomży udziela  pomocy:

 • czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłym zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu
  i wyprzedającego rozwiązywania problemów; niniejsza forma opieki adresowana jest
  w szczególności do osób z:
 • z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych,
 • z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń psychicznych,
 • wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom,
 • o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich, pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej;
 • długoterminowej – obejmującej leczenie i wsparcie osób z innymi zaburzeniami psychicznymi (przez okres dłuższy niż 4 tygodnie), którzy nie wymagają pomocy czynnej;
 • krótkoterminowej – pomoc i wsparcie osób z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
 • konsultacyjnej – udzielanie świadczeń diagnostycznych i porady w zakresie opieki psychiatrycznej, w szczególności na zlecenie lekarza POZ lub innego lekarza;
 • doraźnej – opieka w stanach nagłych i przypadkach pilnych.

           

Jest to  Centrum  Zdrowia Psychicznego TYP A  i realizuje świadczenia w niżej wymienionych warunkach.

 

 1. AMBULATORYJNE:

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

Szpital Wojewódzki w Łomży

adres: Łomża 18-404, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11

            tel. 86 47 33 270 lub  86 47 33 257 (PZK)
            e-mail: pzk1-lomza@szpital-lomza.pl

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (podwykonawca SALUS Sp.zo.o.)

            adres: 18-400 Łomża,  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6,

            tel. 86 212 52 27

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 15:00

8:00 - 18:00

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 18:00

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (podwykonawca REVIT)

z Punktem Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym

            adres: Zambrów 18-300, ul. Cmentarna 14

            tel. 666 613 751

            e-mail: pzk-zambrow@psychiatria.bialystok.pl

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (podwykonawca REVIT)

adres: Zambrów 18-300, ul. Tadeusza Kościuszki 27A

tel. 86 44 44 007

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 13:00

8:00 - 12:00

8:00 - 15:00

12:00 - 19:00

8:00 - 12:00

 

 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

Szpital Wojewódzki w Łomży

adres: Łomża 18-404, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11

tel.: 86 47 33 270

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 19:35

8:00 - 19:35

8:00 - 19:35

8:00 - 19:35

8:00 - 19:35

 

 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) (podwykonawca REVIT)

adres: Zambrów 18-300, ul. Cmentarna 14

tel.: 666 613 752

pon

wt

śr

czw

pt

sob.

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

 

2. DZIENNE PSYCHIATRYCZNE

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

Szpital Wojewódzki w Łomży

adres: Łomża 18-404, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11

tel.:  86 47 33 551

pon

wt

śr

czw

pt

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

 

3. STACJONARNE:

Oddział Psychiatryczny

+ Psychiatryczna Izba Przyjęć

adres: Łomża 18-404, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11

tel.: 86 47 33 250

pon

wt

śr

czw

pt

00:00 - 24:00

00:00 - 24:00

00:00 - 24:00

00:00 - 24:00

00:00 - 24:00

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

           

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym (PZK)
i  zespołem leczenia środowiskowego (ZLŚ) tworzy moduł podstawowy realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Poradnie zdrowia psychicznego z PZK są czynne od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Punkt  Zgłoszeniowo-Koordynacyjny  (PZK), zorganizowany jest w ramach poradni zdrowia psychicznego.

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania.
 • w przypadkach pilnych termin porady lekarskiej  może być uzgodniony  w  ciągu 3 dni.

           

Powyższe zadania są realizowane przez wykwalifikowany personel medyczny bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej, bez wcześniejszego umawiania terminu i niezależnie od sposobu zgłoszenia się do PZK (tj. osobiście, telefonicznie czy e-mail)

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  (PZP ) udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 • kompleksową diagnostykę, terapię zaburzeń i chorób psychicznych,
 • pomoc psychologiczną,
 • konsultację psychologiczna / psychiatryczną,
 • psychoterapię indywidualną  i grupową,
 • działania edukacyjno – konsultacyjne dla pacjentów i rodzin,
 • kontynuację leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym, zespole leczenia środowiskowego
 • kwalifikacje do leczenia szpitalnego,

 

UWAGA!

Rejestracja do PZP odbywa się:

- osobiście,

- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta,

- telefonicznie ( tel.: 86 47 33 270 w godz. 8.00-18.00);

- internetowego systemu e- zdrowie.

            Pacjent, który zgłasza się do rejestracji osobiście musi okazać jeden z wymienionych dokumentów (w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ):

 • dowód osobisty,
 • paszport lub 
 • prawo jazdy.

            W przypadku pierwszej wizyty, konieczne jest założenie historii choroby. Pacjent wypełnia
i podpisuje  również stosowne dokumenty i oświadczenia. Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w PZP,  w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się na kilka minut wcześniej do rejestracji  celem założenia dokumentacji medycznej.

 

 DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) jest formą leczenia dedykowaną dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom:

 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani);
 • którzy nie utrzymują się w innych formach leczenia.

 

ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta obejmujących:

 • postępowanie terapeutyczne – farmakoterapię i psychoterapię m.in. terapię indywidualną, wspierającą, psychoedukacją, treningi umiejętności społecznych;
 • poradnictwo i terapię wobec rodziny pacjenta m.in. edukację, wspieranie, interwencje
  i terapię rodzin;
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

            ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, powiatu zambrowskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu.

            Każdy pacjent ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem, przyjaciółmi oraz instytucjami
i organizacjami społecznymi. Po leczeniu szpitalnym, praca Zespołu przyczynia się do zachowania ciągłości leczenia i poprawy jego efektywności. Z kolei przed hospitalizacją praca Zespołu jest skierowana na szybką diagnozę i pomoc pacjentowi w warunkach pozaszpitalnych.

 

ODDZIAŁ DZIENNY  PSYCHIATRYCZNY

           

            W Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Łomża funkcjonuje Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu. Zlokalizowany jest w parterowym budynku na terenie Szpitala - blok Z. Posiada 32 miejsca przeznaczone do leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Zadaniem oddziału dziennego jest świadczenie kompleksowych usług psychiatrycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00. Pacjenci przebywają na oddziale od 6 do 12 tygodni.

            Hospitalizacja dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności oraz efektywności porównywalnej z pobytem w oddziale całodobowym (zapewnia personelowi możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań diagnostycznych,  dostępu do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych, a przede wszystkim umożliwia obserwację funkcjonowania pacjenta 
w grupie), bez konieczności  stałego opuszczenia środowiska domowego przez pacjenta.

W  trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może skorzystać z:

 • diagnozy zaburzeń psychicznych
 •  leczenia farmakologiczne
 • psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
 • psychoedukacji z zakresu choroby i leczenia
 • treningów umiejętności społecznych
 • przygotowania do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych
 • włączenia rodziny w proces terapeutyczny, jej edukacja oraz dostarczanie wsparcia
 • terapii zajęciowej.

 

  ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY z PSYCHIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ

           

Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od grudnia 1998r. Zlokalizowany jest w bloku H na parterze. Obiekt jest  świeżo po kapitalnym remoncie.  Dysponuje 33 łóżkami, na salach 2, 3 i 4 osobowych. Sale chorych posiadają osobne łazienki i wystrój domowy. Do dyspozycji chorych są dwie świetlice wyposażone w sprzęt RTV i sala terapii zajęciowej. Wysokospecjalistyczny zespół terapeutyczny  zapewnia pacjentom wszelką pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych. Na terenie oddziału  pod nadzorem terapeuty odbywają się zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Pacjenci leczeni w oddziale mają możliwość uczestniczenia we mszy świętej, w kaplicy tutejszego szpitala; korzystania z telefonu stacjonarnego; sklepiku szpitalnego oraz baru, gdzie  mogą  zakupić ciepłe posiłki oraz inne  produkty żywnościowe  i higieniczne niezbędne w czasie  pobytu
w szpitalu.

Oddział oferuje: leczenie farmakologiczne, psychoterapię i rehabilitację osób dorosłych wymagających całodobowego stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

            Personel medyczny Oddziału prowadzi kompleksową terapię chorób i zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i socjoterapeutyczne.

 

            Psychiatryczna Izba Przyjęć usytuowana jest w bloku H, na parterze, w sąsiedztwie oddziału psychiatrycznego. Można tu otrzymać pomoc doraźną w stanach nagłych i przypadkach pilnych.

Jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem. Pełni dyżur w trybie ciągłym, całodobowo, realizując świadczenia medyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pilnej interwencji medycznej, w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W PIP przyjmowani są także pacjenci posiadający skierowanie do szpitala (do oddziału psychiatrycznego).

 

Kontakt 

Koordynator CZP -lekarz psychiatra Irena Dworakowska

Tel . 86 47 33265

Piel. Oddziałowa CZP - mgr Anita Narewska

Tel. 864733255