Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Konkurs ofert-pełnienie funkcji lekarza i Koordynatora w Pionie Chirurgii

10 maj 2017 | Opublikował: Jola Gryc
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oraz pełnienie funkcji koordynatora Pionu Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest jednoczesne :
1)    wykonywanie usług zdrowotnych przez lekarza w Pionie Chirurgii tj. Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej, Poradni Chirurgii Ogólnej
2)    pełnienie funkcji Koordynatora Pionu.

Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność  leczniczą zgodnie z art. 18 ust.2 lub art. 18 ust. 4, lub art.18 ust. 6 w związku z art. 26   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z późn.zm.)

Umowa zostanie zawarte na czas określony tj. od 1.06.2017r. do  maksymalnie 31.05.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacyjnym (pok. 245, 244) tel. 864733303 oraz na stronie internetowej: www.szpital-lomza.pl

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala do 17 maja  2017r. do godz. 11.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni.
Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmów z oferentami przed rozstrzygnięciem konkursu.
 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia  oraz  do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,