Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Konkurs ofert dla lekarzy nefrologii

18 styczeń 2017 | Opublikował: Jola Gryc
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Nefrologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art. 18 ust.2 lub art. 18 ust. 4, lub art.18 ust. 6 w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.).
Umowy zostaną zawarte na czas określony tj. od 1.04.2017r. do maksymalnie 30.06.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacyjnym (pok. 245, 244) tel. 864733303 oraz na stronie internetowej: www.szpital-lomza.pl
Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala do 25 stycznia 2017r. do godz. 1100.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni i zostanie ogłoszone na stronie internetowej szpitala.

Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmów z oferentami przed rozstrzygnięciem konkursu.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,