Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni osobę na stanowisko Zastępcy

3 września 2015 | Opublikował: administrator1
I. Do zakresu obowiązków w/w osoby będzie należał m.in. nadzór i organizacja pracy:

pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, rehabilitantów, techników analityki medycznej, techników elektroradiologii, dietetyków, pracowników socjalnych, sekretarek i rejestratorek medycznych oraz pozostałego średniego personelu medycznego, jak również sanitariuszy, sterylizatorów, przyuczonych rejestratorek medycznych, salowych oraz pozostałego niższego personelu medycznego.
II. Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.
III. Kwalifikacje wymagane od kandydatów na w/w stanowisko (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami): tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 5 lat pracy w zawodzie lub tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 7 lat pracy w zawodzie.
IV. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniane będą osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu procesem pielęgniarskim i zarządzaniu zespołem pielęgniarek / położnych.
V. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, określone w ogłoszeniu oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
 3. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 4. Zaświadczenie o niekaralności
 5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko
 6. Pisemna koncepcja pracy na stanowisku objętym konkursem w tym ewentualnie proponowane zmiany dotyczące pracy podległego personelu w poszczególnych pionach z podziałem na grupy zawodowe (jeśli kandydat posiada wiedzę w tym zakresie)
 7. Pisemne propozycje zasad zróżnicowania wynagrodzeń podległego personelu w poszczególnych grupach zawodowych lub w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych
 8. Proponowane nowe standardy/procedury/instrukcje, które według kandydata należy wprowadzić w Szpitalu
 9. Przesłanki, motywy pracy na stanowisku z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa.

VI. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4 , powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę Dyrektora Szpitala lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
VII Od kandydata wymaga się znajomości niżej wymienionych aktów prawnych/procedur:
Akty prawne:

 1. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. Dz.U.2014.1435 j.t.
 2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U.2015.618 j.t.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz.U.2012.1545

Akty prawne wewnętrzne:

 1. Statut Szpitala z 21.12.2012r. z późn. zm.
 2. Regulamin Organizacyjny z 23.04.2012r.
 3. Regulamin Pracy (Zarządzenie Wewnętrzne nr 65/2014 tekst jednolity z 10.06.2014r. i 28/2015)
 4. Regulamin Wynagradzania (Zarządzenie Wewnętrzne nr 67/2009 tekst jednolity z 03.11.2009r. z późn. zm.)
 5. Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej z 08.07.2009r.
 6. Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie powołania Zespołu oceny przyjęć i określenia trybu pracy zespołu celem przeprowadzenia okresowej oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia świadczeniobiorcom w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży z 20.01.2015r.(zarządzenie 11/2015)
 7. Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży z 04.04.2014r. (zarządzenie 43/2014)
 8. Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie dokonywania przesiewowej oceny stanu odżywiania świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży z 14.04.2014r. (zarządzenie 47/2014)
 9. Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2015 w sprawie oceny geriatrycznej pacjenta z 21.01.2015r.
 10. Zarządzenie Wewnętrzne nr 47/2014 w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi" Regulamin dokonywania zakupów bądź zawierania umów o wartości w złotych nie przekraczającej równowartości 30. 000 EURO z 17.07.2014r.
 11. Regulamin dokonywania zakupów bądź zawierania umów o wartości w złotych nie przekraczającej równowartości 14. 000 EURO z 29.03.2013.
 12. Zarządzenie Wewnętrzne nr 55/13 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków z 22.08.2013r.
 13. Zarządzenie Wewnętrzne nr 123/2014 w sprawie korzystania ze szpitalnego transportu sanitarnego z 01.04.2014r.
 14. Zarządzenie Wewnętrzne nr 57/2015 – procedura „Zabezpieczenia własności hospitalizowanego pacjenta”.
 15. Procedury dotyczące dokumentacji medycznej (zarządzenie 52/2015)
  1. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych
  2. Przechowywanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych
  3. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych.
 16. Procedura postępowania w przypadku zdarzeń niepożądanych. (zarządzenie 51/2015)
 17. Sposób i organizacja leczenia krwią i jej składnikami pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.(zarządzenie 17/2013)
 18. Procedura postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia. (zarządzenie 40/2014)
 19. Procedura postępowania na wypadek zakłucia/ zranienia ostrymi narzędziami oraz ekspozycji na krew i potencjalnie zakaźny materiał. (zarządzenie 56/2015)
 20. Procedura przygotowania pacjenta do badania i wykonania rezonansu magnetycznego (zarządzenie 135/2014)
 21. Procedura obiegu dokumentacji nowego sprzętu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży (zarządzenie 112/2014)
 22. Procedura kontynuacji leczenia pacjenta lekami własnymi w czasie hospitalizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. (zarządzenie 82/2014)
 23. Zarządzenie Wewnętrzne nr 58/2015 – Księga procedur epidemiologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:
  1. Postępowanie z pacjentem podejrzanym chorym na gorączkę krwotoczną Ebola.
  2. Postępowanie z rękawiczkami medycznymi.
   Higiena rąk.
  3. Postępowanie z odpadami medycznymi.
  4. Postępowanie z chorym wymagającym zastosowania izolacji
  5. Założenie i pielęgnacja wkłucia obwodowego.
  6. Procedura dezynfekcji karetki.
  7. Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych
  8. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 24. Procedury apteczne wprowadzone w księdze procedur aptecznych zarządzeniem nr 54/2015 z dn. 10.07.2015r.
  1. Procedura zgłaszania niepożądanych działań leków
  2. Procedura postępowania z przeterminowanymi lekami narkotycznymi w oddziale szpitalnym
  3. Procedura przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  4. Procedura postępowania w przypadku podwyższenia temperatury w pomieszczeniu/szafie/lodówce, gdzie są przechowywane leki
  5. Procedura zgłaszania incydentów medycznych
  6. Procedura darowizny leków
  7. Procedura postępowania z lekami przeterminowanymi w oddziale szpitalnym.

Statut i Regulamin Organizacyjny dostępne są na stronie internetowej: www.szpital-lomza.pl oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu w Dziale Organizacyjnym, pozostałe wewnętrzne akty prawne/ procedury - w siedzibie zakładu w Dziale Organizacyjnym.
VIII. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo rozmów z wybranymi kandydatami, unieważnienia konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie.
IX. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo rozpatrywania kandydatur w przypadku wpłynięcia co najmniej czterech ofert.
X. Dokumenty, o których mowa w punkcie V kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do dnia 10 września 2015r. do godz 12.00 na adres: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, Kancelaria.
XI. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa".
XII. Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Tematy pokrewne (tagi): pracapielegniarki, pracainne,