Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso

Aktualności

Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Konkurs Pielęgniarka Oddziałowa Pion Pediatrii

4 sierpnia 2022 | Opublikował: Sekcja Informatyki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży Al. Piłsudskiego 11

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży

o g ł a s z a    k o n k u r s

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Pediatrii

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz. U. z 2011 roku Nr 151, poz. 896/.

Oferty z załączonymi dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2021 roku, poz. 430 z późn. zm./ oraz oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z koncepcją pracy na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Pediatrii w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie  w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

 

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-400 Łomża

 

Kancelaria                   

 

                                                /przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście/

 

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ  PIONU PEDIATRII”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert.

O terminie konkursu kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – Sala Wykładowa w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - II piętro.

 

Informacje uzupełniające:

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko objęte konkursem  i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podst. prawna: art. 221 § 1 Kodeksu Pracy  /t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z późn.zm./, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.