Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Energia z ogniw fotowoltaicznych i z pompy ciepła

18 maja 2020 | Opublikował: Konserwator
Dnia 24.04.2020r. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (przekształcony w Jednoimienny Szpital Zakaźny) podpisał umowę z Województwem Podlaskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet Inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Celem ogólnym projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystującej energię słoneczną i aerotermalną poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach i powietrznej pompy ciepła na potrzeby budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie Miasta Łomża, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2 i PM10. Cel zostanie osiągnięty w przeciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 595 699,86 zł w tym:
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1 553 973,73 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniesie - 1 165 480,28 zł
(tj. 75 % kosztów kwalifikowalnych)

wkład własny Beneficjenta wynosi 388 493,45 zł
wydatki niekwalifikowalne – 41 726,13 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 16.05.2020 roku
Planowany termin zakończenia finansowego realizacji projektu: 10.06.2021 roku

Plik: energiaodnawialna.jpg