Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na stanowisko Ordynatora Pionu Chorób Zakaźnych

            

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w  Łomży, Al. Piłsudskiego 11
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Białymstoku
o g ł a s z a    k o n k u r s
na stanowisko Ordynatora Pionu Chorób Zakaźnych                 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023r. poz. 1515).

Oferty z załączonymi dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021, poz.430 z późn.zm) oraz oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z koncepcją pracy na stanowisku Ordynatora Pionu Chorób Zakaźnych w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

                                   Szpital Wojewódzki

                                   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

                                   Al. Piłsudskiego 11

                                   18-400 Łomża

                                   Kancelaria

                                   /przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście/

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA PIONU CHORÓB ZAKAŹNYCH”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala są dostępne na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – Sala Wykładowa w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – II piętro.

Informacje uzupełniające

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko objęte konkursem i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podstawa prawna: art.221 §1 Kodeksu pracy /tj. Dz.U. z 2023r. poz.1465 z późn.zm./, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.