Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Informacje dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Szpitalu na temat przetwarzania danych osobowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), dalej zwanego RODO

informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Łomży, reprezentowany przez Dyrektora.
Adres: Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża; e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl
tel. (CT): 86 4733 900, (sekr.): 86 4733 316.
2. Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.: 86 4733 606 lub za pomocą poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z rekrutacją do pracy w Szpitalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: do 2 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 15 – 23 RODO.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podczas przetwarzania Państwa danych nie ma zastosowania zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Łomża, dn. 25.05.2018 r.