Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Dla Pacjenta

Dokumentacja medyczna

13 czerwiec 2016 | Opublikował: admin

1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; a w razie śmierci pacjenta dla osoby przez niego upoważnionej i wpisanej w dokumentację pacjenta
 • podmiotom leczniczym, jednostkom organizacyjnym tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny poza nimi, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy państwowej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz organom samorządu lekarskiego, konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.


2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

3. Szpital udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa wyżej, w następujący sposób:

 • do wglądu w Szpitalu ;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


4. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie, zgodnie z aktualnymi przepisami.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  Cena brutto (z podatkiem VAT)
1 strona kopii dokumentacji medycznej 0,60 zł
1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 6,00 zł
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeśli pacjent posiada dokumentację w formie elektronicznej 4.00 zł
Koperta 0,24 zł
Znaczek polecony 4,60 zł

5. Pacjenci mogą występować o sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pisemnie lub zgłaszając się osobiście do punktu ksero, który mieści się w rejestracji głównej Szpitala.