Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Dla Pacjenta

Regulamin pobytu w szpitalu

13 czerwiec 2016 | Opublikował: admin

1. Pacjent zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym obowiązany jest:

 • oddać do magazynu odzież i obuwie
 • poddać się niezbędnym zabiegom higienicznym, jeśli tego wymaga stan pacjenta.

2. Pacjent na czas przebywania w Szpitalu ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala. Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności
Szczegółowe zasady prowadzenia depozytu, sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, zasady prowadzenia księgi depozytów, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 129, poz. 1068) oraz zarządzenie Dyrektora Szpitala.

3. Ramowy rozkład dnia w zakresie opieki medycznej nad pacjentami w oddziale przedstawia się następująco:

 • godz. 6-8: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna, oddechów; pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badąń diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie
 • godz. 8-9: śniadanie
 • godz. 8-10: obchody lekarskie, pacjenci znajdują się w łóżkach
 • godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem oddziału
 • godz. 12-14: obiad
 • godz. 14-17: wypoczynek pacjentów, odwiedziny pacjentów
 • godz. 16-19: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna; realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem oddziału; obchody wieczorne lekarzy dyżurnych
 • godz. 17-18: kolacja
 • godz. 18 – 21: wykonywanie zleceń lekarskich; toalety wieczorne pacjentów; porządkowanie pomieszczeń
 • Godz. 21-6: cisza nocna.

4. Chory przebywający w oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń lekarzy i pielęgniarek. Nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez zalecenia lekarza leczącego.

5. W porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków chory winien przebywać w sali dla siebie wyznaczonej.

6. W przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety – produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być nadzorowane przez pielęgniarkę.

7. Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz częstowanie nimi innych chorych, bądź personelu.

8. Chory nie może żądać od personelu usług osobistych nie związanych z procesem leczenia i pielęgnowania. W szczególności nie wolno żądać usług, które powodowały by oddalenie się personelu poza szpital.

9. Na terenie szpitala nie wolno palić tytoniu.

10. Chory nie ma prawa:

 • zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki oddziałowej
 • kłaść się na łóżku innego chorego
 • kłaść się na łóżku w ubraniu i obuwiu
 • chodzić bez pidżamy

11. Chory chodzący winien załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w ubikacji.

12. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych. Nie wolno zanieczyszczać odpadkami zlewów i ubikacji ani wyrzucać odpadków przez okno.

13. Chorego obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej. Chorzy chodzący myją się w łazienkach, obłożnie chorzy - w salach chorych sami, lub przy pomocy personelu szpitalnego bądź rodziny. Chory powinien mieć własne mydło, szczoteczkę i pastę do zębów oraz ręcznik i grzebień. Pacjent może mieć swoją piżamę, szlafrok, kapcie, sztućce.

14. Chory ma obowiązek szanować mienie będące własnością szpitala. Zabrania się manipulowania przy aparatach i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. Chory jest odpowiedzialny za mienie szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w oddziale. W przypadku powstania szkody z winy chorego, powinien on pokryć rzeczywisty koszt usunięcia tej szkody.

15. Personel oddziału ma prawo do sprawdzania zawartości szafek, łóżek oraz rzeczy znajdujących się w sali chorych i na terenie oddziału.

16. Pacjent może korzystać z aparatu telefonicznego przeznaczonego dla chorych.

17. Zabrania się chorym uprawiania gier hazardowych oraz zajmowania się handlem na terenie szpitala.

18. Chory powinien przestrzegać godzin przeznaczonych na spożywanie posiłków. Chorzy chodzący spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach. Chorzy obłożnie spożywają posiłki w łóżkach, w razie potrzeby przy pomocy personelu pielęgniarskiego.

19. Chory powinien przebywać jedynie w swojej sali chorych i pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu chorych oddziału. Wyjście poza oddział możliwe jest za zgodą pielęgniarki. Chory natomiast nie ma prawa wychodzić poza obręb szpitala.

20. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa.

21. Pacjent ma obowiązek zachowywać się w szpitalu kulturalnie, życzliwie odnosić się do innych chorych i personelu szpitalnego.

22. Pacjent ma obowiązek przestrzegać ciszy nocnej. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 21:00 do 6:00

23. Pacjent nie powinien zakłócać spokoju innym chorym poprzez niestosowne rozmowy, śpiewy, trzaskanie drzwiami itp.

24. Chory może przyjmować odwiedzających, nie więcej jednak, niż dwie osoby jednocześnie. Odwiedzającymi nie mogą być dzieci do lat 7. Odwiedziny odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych, a w innym czasie jedynie za pisemną zgodą ordynatora oddziału, lub lekarza leczącego. Wyjątek stanowi pacjent - dziecko, przy którym może przebywać jedno z rodziców (opiekunów) tak długo, jak to jest dziecku potrzebne. Ze względów epidemiologicznych odwiedziny mogą być czasowo ograniczone lub zawieszone. W czasie odwiedzin pacjent powinien dbać, aby osoby odwiedzające go nie zakłócały swoim zachowaniem ciszy, spokoju i wypoczynku innym chorym.
Godziny odwiedzin w oddziałach:

 • W dni powszednie w godzinach: 14.00 – 18.00
 • W dni wolne od pracy i święta w godzinach: 11.00 – 18.00
 • W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Pododdziale Intensywnej Opieki Noworodka – wyłącznie za zgodą lekarza

25. Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki przez osoby spoza personelu Szpitala, może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora Szpitala:

 • ze względów epidemiologicznych;
 • ze względu na stan zdrowia innego lub innych chorych.

W przypadkach określonych w pkt 1 i 2 decyzję w sprawie ograniczenia kontaktów pacjenta lub pacjentów znajdujących się na danym oddziale z osobami z zewnątrz może podjąć również ordynator danego oddziału lub w przypadku jego nieobecności – lekarz dyżurujący.

26. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu nie mogą składać wizyt pacjentom oraz przebywać na terenie Szpitala.

27. Pacjent ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające jego prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

28. Pacjent ma prawo zgłaszać skargi i zażalenia ordynatorowi oddziału/koordynatorowi. Od decyzji ordynatora przysługuje odwołanie do Dyrektora Szpitala.

29. W razie nie zastosowania się do niniejszego regulaminu chory może być wypisany ze szpitala, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

30. Pacjent jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.